วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

   
 
   
 
   
   
  กรอกแบบสอบถาม(ออนไลน์)ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
เล่มแผน 2559 **ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แผนยุทธสาสตร์สถานศึกษา พ.ศ. 2559 - 2562 **ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี **ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
นักเรียน นักศึกษาคนใดที่ยังส่งหลักฐานการสมัครเรียนไม่ครบ ให้นำส่งงานทะเบียน หรือครูชนชนก โดยด่วน
นักเรียนชั้นปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขางาน คนใดที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ไปถ่ายรูปได้ที่ห้องงานทะเบียนโดยด่วน
 

 

 
  สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่..(กรุณาเปิดด้วย Internet Explorer)
   
  +++เปิดแล้วววว   บุรินทร์ คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอร์รี่เฮาส์+++
  กาแฟแสนอร่อย เบเกอร์รี่หอมหวาน อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ
 
   
 
   
 
 
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช / ปวส. และ หลักสูตรระยะสั้น  ได้แก่
       
       ปวช.
         + สาขาช่างยนต์
         + สาขาช่างไฟฟ้า
         + สาขาบัญชี
         + สาขาการโรงแรม
         + สาขาโทรคมนาคม
         + สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดใหม่)
         + สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       
       ปวส.
         + สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (การโรงแรม)
         + สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก (เปิดใหม่)
       
       ทวิภาคีและภาคสมทบ (เปิดใหม่)
         + คุณสมบัติผู้เรียน
       
 
         + หลักสูตรระยะสั้น (เข้าดูหลักสูตรที่เปิดสอน)
       

ผลิตภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

"บุรินทร์ บูรพา"ผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟักข้าว
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

สนใจติดต่อ
โทรศัพท์  0-3951-2172
โทรสาร  0-3952-0530