ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน
          

      ประชาสัมพันธ์งานวิจัยในชั้นเรียน 2560

ที่

รายชื่อผู้วิจัย

รายงานที่วิจัย

1 นายเกริกไกร  นนทลักษณ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ
2 นางสาวจันทิมา  รัตนเศียร การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาภัตตาคารและการจัดเลี้ยงฯ
3 นางสาวชนชนก  สัทธยาสัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้นปวช.2 แผนกวิชาบัญชี
4 นายณัฎฐ์ดนัย  สินธุนาวา การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม
5 นางสาวนงลักษณ์  ดาราพงษ์ การพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนปวช.1 สาขางานยานยนต์
6 นางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนวิชาเบเกอรี่
7 นายบรรพต ไชยคีนี การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
8 นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการโรงแรม
9 นางพรพรรณ จันทรโชติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10 นางสาวพัชยา เพชร์พิชัย ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อสติปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิกับนักเรียนระดับชั้นปวช.1
11 นายมานพ ทองดี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการส่งงานในวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น
12 นางสาวรจนา งามพักตร์ การส่งงานของนักเรียน
13 นางสาวรัศญาภรณ์ สุธิมณีกาญจ์ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
14 นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาทวิภาคี
15 นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง การศึกาาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปวช.2สาขาวิชายานยนต์
16 นางวารุณี สุนะไตร การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ในรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2
17 นายสราวุธ เรืองขจิต การศึกษาการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นปวช.1
18 นางสาวสิริมา ดาราพงษ์ สำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี
19 นายสุรัชต์ กุมภะ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสอนเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
20 นายอนุชิด มั่นคง การศึกษาการรับรู้ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว (Flash)
21 นางสาวอุไรวรรณ อุภัยพรม การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม