ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

วิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
» ปีการศึกษา 2560    
» ปีการศึกษา 2561    
» ปีการศึกษา 2562    
» ปีการศึกษา 2563    
» ปีการศึกษา 2564    
     
     
     
     
     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com