วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  

     
  การแก้กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ระดับ ปวช.  
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน  
  การปรับพฤติกรรมในการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน  
  การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความของนักเรียน ปวช.1สาขางานการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
  การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน ระดับ ปวช. 1สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.1ที่มีต่อวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  
  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่มีต่อวิชางานส่วนหน้าโรงแรม  
  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.2และ3ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า  
  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลังที่มีต่อวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลังที่มีต่อวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิชาชีพ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียน ระดับ ปวช.  
  การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  
  การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับปวช.2 การบัญชี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพครอบครัวกับผลการเรียนของนักเรียน  
  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนในทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ปัจจัยทางจิต-สังคมกับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน ระดับปวช.1 สาขางานการบัญชี  
  พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม  
  พฤติกรรมการเรียนวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น  
  สมาร์ทโฟนควบคุมการปิด-เปิดไฟฟ้า  
     
 

วิจัยของนักเรียนแต่ละสาขางาน

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

 
     
  สาขางานการโรงแรม  
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  สาขางานยานยนต์  
  สาขางานการบัญชี  
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
  สาขางานโทรคมนาคม  
  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์  
     
     
 

วิจัยของนักเรียนแต่ละสาขางาน

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

 
     
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  สาขางานยานยนต์  
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์  
     
จำนวนผู้เข้าชมงานวิจัย Free Counter