รางวัลและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
   
 

เกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552

 

เกียรติบัตรการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ปี 2552

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเปตอง อาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ภูเก็ตเกมส์"

 

เกียรติบัตรการผ่านการคักเลือกเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญเงิน ปีงบประมาณ 2553

 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ การประกวดการประดับธงชาติระดับจังหวัด ปี 2553

 

โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโรงเรียนผู้ร่วมจัดตั้งชมรม ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในกับเยวชนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553

 

เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2554

 

เกียรติบัตรการสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์และศาสนิกส์สัมพันธ์ จังหวัดตราด ปี 2554

 

เกียรติบัตรการสนับสนุนโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554

 

เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2554

 

เกียรติบัตรการสนับสนุนการจัดโครงการ "เยวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน" ปี 2554

 

เกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานมาตรฐานระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554

 

เกียรติบัตรการสนับสนุนเงินสบทบทุนการศึกษาของสมาคมชาวตราด และสร้างห้องพักภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลตราด ปี 2554