งานประกันคุณภาพ
   
 

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบ 2

 

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553

 

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554

  ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556