วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
     
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบทวิภาคีและภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
 
  รับผู้จบ ม. 3, ม. 6 และ ปวช. หรือเทียบเท่าที่ทำงานแล้วหรือเจ้าของสถานประกอบการเรียนต่อระดับปวช. , ปวส. เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามหลักสูตรวิชาชีพสามารถนำไปใช้ในการเข้าทำงาน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  รับประกันจบ  100%  รัฐบาลรับประกันค่ใช้จ่ายถูก  
     
              คุณสมบัติผู้เรียน  
          1. มีพื้นฐานความรู้ ม.3 (ระดับ ปวช.) จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ระดับ ปวส.)  
          2. ทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  
          3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี  
          4. มีหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใบผ่านทาง  
          5. ไม่ได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งอื่น  
          6. มีสัญชาติไทย หรือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง