สาขาวิชาการโรงแรม

  ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ทวิศึกษา
  ปวช.1 ปวส.1 ,(ม.6) ปวช.2
  ปวช.1/2 ปวส.2 ,(ม.6) ปวช.3
  ปวช.2    
  ปวช.2/2    
  ปวช.3    
  ปวช.3/2    

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.  
  ปวช.1 ปวส.1 ,(ม.6)  
  ปวช.2    
  ปวช.3    

สาขาวิชาบัญชี

  ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.  
  ปวช.1 ปวส.1 ,(ม.6)  
  ปวช.2    
  ปวช.3    

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

  ระดับ ปวช.    
  ปวช.1    
  ปวช.2    
  ปวช.3    

สาขาวิชายานยนต์

  ระดับ ปวช.    
  ปวช.1    
  ปวช.1/2    
  ปวช.2    
  ปวช.2/2    
  ปวช.3    

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  ระดับ ปวช.    
  ปวช.1    
  ปวช.2    
  ปวช.3