ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
   

o1 โครงสร้าง

   

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น

     
       
   

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.ชื่อ-นามสกุล
2.ตำแหน่ง
3.รูปถ่าย
4.ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line  หรือ E-mail เป็นต้น  (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)


     
     
   

o3 อำนาจหน้าที่

- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น

     
     
   

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
2.เป้าหมาย
3.ตัวชี้วัด

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน

       
   

o5 ข้อมูลการติดต่อ

- แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
1.ที่อยู่สถานศึกษา
2.หมายเลขโทรศัพท์
3.E-mail
4.แผนที่ตั้ง

       
   

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เป็นต้น

     
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
   

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีประมาณปัจจุบัน

     
   

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 
   

o8 Q&A

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ    กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางบนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger,  Live,  Chat, Chatbot เป็นต้น

     
     
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการ
ดำเนินงาน

 
   

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.โครงการหรือกิจกรรม
2.งบประมาณที่ใช้
3.ระยะเวลาในการดำเนินการ

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน

     
   

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ดังนี้  
1.ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
2.รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

- รูปแบบรายงานสามารถดำเนินการเป็นตารางหรือตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา

       
     
       
   

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้  
1.ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม   
2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

* ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 3 องค์ประกอบ)

     
       
   

การปฏิบัติงาน

 
   

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาน ศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน, คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ, คู่มือการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาสำหรับครูผู้สอน, คู่มือปฏิบัติเวลายามสำหรับบุคลากรสถานศึกษา เป็นต้น

- คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ สำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา หรือ คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาใช้งานร่วมกับส่วนกลาง เช่น คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา เป็นต้น

     
   

การให้บริการ

 
   

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

 
       
   

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวเช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

       
   

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน 

- เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจการให้บริการ Fix it ช่วงเทศกาลปีใหม่, ความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดสถานศึกษา, ความพึงพอใจต่อผู้สอน, ความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครอง  เป็นต้น 

       
       
       
       
       
       
       
   

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ 

       
   

o17 E–Service

- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์, การประสานงานใช้สถานที่, ระบบ ศธ.02, ระบบ RMS  เป็นต้น

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

      ระบบศธ.02 Online
     
      ระบบ RMS
       
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 
   

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
2.งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน

       
   

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน 

       
     
       
   

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

     
       
   

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
   

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือ การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

       
   

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน

       
   

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง, วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง, ราคากลาง, วิธีการซื้อหรือจ้าง, รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

       
   

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
1.งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

       
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
   

o25 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น พัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล, กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอาชีวศึกษา ,พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐาน เป็นต้น

- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา


 
       
   

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่  เป็นต้น
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่  เป็นต้น
3.การพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน  เป็นต้น
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น, การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น   เป็นต้น

       
   

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

 
       
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
   

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
1.รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
2.รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
3.ส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.ระยะเวลาดำเนินการ

 
       
   

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา  โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 
       
   

o31  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
1.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
2.จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

 
       
   

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
   

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

       
   

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 
   

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน

- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

       
   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 
   

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของสถานศึกษา

- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
   

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาททางสังคม

- เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

       
     
       
   

แผนป้องกันการทุจริต

 
   

o39 แผนการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.โครงการ /กิจกรรม
2.งบประมาณ
3.ช่วงเวลาดำเนินการ

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณประจุบัน

 
       
   

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39

- มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2.รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้
1.ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

       
     
       
   

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 
   

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
2.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาหรือประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ)

 
       
   

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
   

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 
       
       
    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด