»ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา...วิทยาลัยสารพัดช่างตราด«
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างบริหาร รูปภาพกิจกรรม  
 
:แผนธุรกิจ:.
 » บุรินทร์คอฟฟี
 » บุรินทร์ครีนนิ่ง
 » สักทองเพลส
 » Sweet pinto
 » HTM Catering
 » ตำมะเตง
 » ขนม วช.
 
:เอกสารดาวโหลด:.
 » เอกสารประกอบการประเมิน
 » คำสั่งฯ
 » Sweet pinto
 » HTM Catering
 » ตำมะเตง
 » ขนม วช.
 » ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 
:ข้อมูลผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะ:.
 
 

       
  Services : Contact : Location :
  E-Mail : trat_poly@hotmail.com วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
    โทรศัพท์ : 0-3951-2172 236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000