ความเป็นมาของ"จิตอาสา"
ความหมายของ"จิตอาสา"
ความหมายของจิตอาสา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ
คุณสมบัติเบื่องต้นของจิตอาสา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ประเภทของกิจกรรมฯ
ข้อพึงปฏิบัติฯ
 
::จำนวนผู้เข้าชม::
AmazingCounters.com

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com