ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

แบบฟอร์ม วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
:: แบบฟอร์มการเงิน:. :: แบบฟอร์มงานทะเบียน :.
» ขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา » คำร้องขอกลับเข้าเรียนกรณีขอลาพักการเรียน
» ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ » คำร้องขอจบการศึกษา
» สัญญาเงินยืม โครงการต่างๆ » คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าหน่วยกิต
» ชุดส่งใช้เงินยืม » คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน
» ใบสำคัญรับเงิน » คำร้องขอลงทะเรียนเรียนซ้ำปรับระดับคะแนน
» ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร » คำร้องขอลงทะเรียนเรียนเพิ่ม
» ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน » คำร้องขอลาพักการเรียน
  » คำร้องขอลาออก
  » คำร้องขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น
  » คำร้องทั่วไป
  » แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
   
:: แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป :. :: แบบฟอร์มงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ :.
» บันทึกข้อความเชิญประชุม » สผ.1
» ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการภายในวิทยาลัยสารพัดช่างตราด » บันทึกข้อความส่ง สผ.2 และสผ.3 (PDF)
» ตัวอย่างหนังสือราชการ (เฉพาะเรื่อง) วช.ตราด » บันทึกข้อความส่ง สผ.2 และสผ.3 (Word)
» ตัวอย่างหนังสือราชการ (เฉพาะเรื่อง) วช.ตราด  
   
:: แบบฟอร์มงานบุคลากร :. :: แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา :.
» รายชื่อบุคลากร » เอกสารงานครูที่ปรึกษาสารพัดช่างตราด
» ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว  
» แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกวิทยาลัย  
» แบบรายงาน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
» หนังสือขอลาออก(ลูกจ้างชั่วคราว) :: แบบฟอร์มงานหลักสูตร :.
» หนังสือลาออก(พนักงานราชการ) » ใบสอนแทน
» คำขอหนังสือรับรอง » บันทึกหลังการสอน (ปรกติ)
» ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว » บันทึกหลังการสอน (ระยะสั้น)
   
:: แบบฟอร์มงานวัดผล :. :: แบบฟอร์มงานพัสดุ :.
» แบบฟอร์ม แจ้งรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ติด มส. » บันทึกข้อความขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
  » ขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
  » ขอบเขต
:: แบบฟอร์มงานปกครอง :. » บันทึกข้อความขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง (ผส.)
» แบบบันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา » ขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง (สผ.)
» บันทึกข้อความ แจ้งประพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา » ขอบเขต (สผ.)
  » สผ.1
  » ใบเสนอราคา
  » แบบฟอร์มใบเบิกหรือส่งคืน (4สี)
  » ใบขออนุญาตใช้น้ำมัน
  » ใบขออนุญาตใช้รถยนตร์
   
   
:: แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา :. :: แบบฟอร์มงานวิจัย :.
» เอกสารชมรม » การจัดทำเอกสาร
» (ตัวอย่าง) แบบประเมิน  
» (ตัวอย่าง) คำสั่งวิทยาลัย  
» 1 -อวท-บันทึกข้อความขออนุมัติ » แบบฟอร์มแผนการตลาด
» 2 -อวท-บันทึกข้อความขออนุญาต » แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
» 3 -อวท-บันทึกข้อความขอแต่งตั้ง » แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง
» 4 -อวท-บันทึกข้อความขอจัดประชุม » แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 2562
» 5 -อวท-บันทึกข้อความขอเชิญประชุม » แบบรายงานการวิจัย-ว-สอศ.-3
» 6 -อวท-บันทึกข้อความรายงานผลการประชุม » แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2562
» 7 -อวท-บันทึกข้อความขอประชาสัมพันธ์ » แบบแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
» 8 -อวท-บันทึกข้อความสรุปคน » หนังสือ ที่4470 ลว5กค62 ประกาศข้อกำหนด2562
» PDCA  
» แบบขออนุมัติใช้เงิน  
» ใบเช็คชื่อ  
» การประชาสัมพันธ์ :: แบบฟอร์มงานวางแผน :.
» กำหนดการ » แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
» คำสั่งชมรมวิชาชีพ » แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประจำปี พ.ศ. 2564
» ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ » แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณา อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
» บันทึกการประชุม » แบบฟอร์มโครงการ วช.ตราด 64
» บันทึกข้อความป้องกันโควิค » คู่มือการบริหารสถานศึกษา
» ผลการวิเคราะห์ข้อมูล » บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ
» รายงานการประชุม » แบบสำรวจแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565
» รายชื่อเข้าร่วมประชุม » แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» วาระการประชุม  
» สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ  

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com