ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

แบบฟอร์ม วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
:: แบบฟอร์มการเงิน:. :: แบบฟอร์มงานทะเบียน :.
» ขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา » คำร้องขอกลับเข้าเรียนกรณีขอลาพักการเรียน
» ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ » คำร้องขอจบการศึกษา
» สัญญาเงินยืม โครงการต่างๆ » คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าหน่วยกิต
» ชุดส่งใช้เงินยืม » คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน
» ใบสำคัญรับเงิน » คำร้องขอลงทะเรียนเรียนซ้ำปรับระดับคะแนน
» ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร » คำร้องขอลงทะเรียนเรียนเพิ่ม
» ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน » คำร้องขอลาพักการเรียน
  » คำร้องขอลาออก
  » คำร้องขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น
  » คำร้องทั่วไป
   
:: แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป :. :: แบบฟอร์มงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ :.
» บันทึกข้อความเชิญประชุม » สผ.1
  » บันทึกข้อความส่ง สผ.2 และสผ.3
   
:: แบบฟอร์มงานบุคลากร :. :: แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา :.
» รายชื่อบุคลากร » เอกสารงานครูที่ปรึกษาสารพัดช่างตราด
» ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว  
» แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกวิทยาลัย  
» แบบรายงาน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
» หนังสือขอลาออก(ลูกจ้างชั่วคราว) :: แบบฟอร์มงานหลักสูตร :.
» หนังสือลาออก(พนักงานราชการ) » ใบสอนแทน
» คำขอหนังสือรับรอง » บันทึกหลังการสอน (ปรกติ)
» ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว » บันทึกหลังการสอน (ระยะสั้น)
   
:: แบบฟอร์มงานวัดผล :. :: แบบฟอร์มงานพัสดุ :.
» แบบฟอร์ม แจ้งรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ติด มส. » แบบประมาณการ แนบ สผ.1 ใหม่
  » บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ
  » รายงานขอจัดซื้อ
  » แบบประมาณการแนบ (ขอบเขต)
  » บันทึกข้อความขออนุญาตจัดจ้าง
  » รายงานขอจัดจ้าง
  » แบบประมาณการแนบ (ขอบเขต)
  » ใบเสนอราคา
  » แบบฟอร์มใบเบิกหรือส่งคืน (4สี)
  » ใบขออนุญาตใช้รถยนต์+ใบขออนุญาตใช้น้ำมัน
   
:: แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา :. :: แบบฟอร์มงานวิจัย :.
» เอกสารชมรม » การจัดทำเอกสาร
» 1-อวท-บันทึกข้อความขออนุมัติ » แบบฟอร์มแผนการตลาด
» 2-อวท-บันทึกข้อความขออนุญาต » แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
» 3-อวท-บันทึกข้อความขอแต่งตั้ง » แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง
» 4-อวท-บันทึกข้อความขอจัดประชุม » แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 2562
» 5-อวท-บันทึกข้อความขอเชิญประชุม » แบบรายงานการวิจัย-ว-สอศ.-3
» 6-อวท-บันทึกข้อความรายงานผลการประชุม » แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2562
» 7-อวท-บันทึกข้อความขอประชาสัมพันธ์ » แบบแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
» 8-อวท-บันทึกข้อความสรุปคน » หนังสือ ที่4470 ลว5กค62 ประกาศข้อกำหนด2562
» การบันทึกการประชุม  
» การประชาสัมพันธ์  
» คำสั่งชมรมวิชาชีพ  
» ผลการวิจัยแก้ไขชอสามแหลม  
» ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ  
» รายชื่อเข้าร่วมประชุม  
» แบบ อวทการเงินชมรมวิชาชีพ  
» วาระการประชุม  
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com