*** ให้นักเรียน นักศึกษา สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (สีอะไรก็ได้) และปฏิบัติตามกฏระเบียบของป้องกันการระบาด โควิด - 19 ของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด***
ผู้บริหาร
  เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยฯ
  แผนที่วิทยาลัยฯ
  โครงสร้างบริหาร
  ข้อมูลสถานศึกษา
  บุคลากร
  งบประมาณและการเงิน
  หลักสูตร
   ข้อมูลนักเรียน
  ครุภัณฑ์
  อาคารสถานที่
  สถานประกอบการฌ
       &ตลาดแรงงาน
  เศรษฐกิจสังคม
   ITA                  
   ฝ่ายงาน
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ
  ฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
  ฝ่ายงานวิชาการ
   สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการโรงแรม
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชาการบัญชี
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้าน
สะดวกซื้อ

  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขาวิชาเสริมสวย
  สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
  สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม (MICE)
   โครงการงานต่าง ๆ
   สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  ศูนย์บ่มเพาะ
         • ศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  งานประกันคุณภาพ
  วิจัยในชั้นเรียน
  ศาสตร์พระราชา
  จิตอาสา
  นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์
  นวัตกรรมสื่อการเรียน การสอน
  เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗
  การบริหารความเสี่ยง
         • คู่มือการควบคุมภายใน
         • การบริหารความเสี่ยง
   อศจ. ตราด
  วิทยาลัยเทคนิคตราด
  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
   ตราวิทยาลัยฯ
  วารสาร วิทยาลัยฯ
  คู่มือการใช้งาน MyRMS
  แบบฟอร์มประเมินภายใน
   แบบฟอร์มงานต่างๆ
  งบทดลอง
   ตารางสอน
   คู่มือนักเรียน
   วารสาร วช.ตราดปีที่ 5 ครั้งที่ 2
  คู่มือการปฏิบัติงาน
        •  คู่มือเงินสด เงินฝากธนาคาร                 และเงินฝากคลัง
        •  ลูกหนี้เงินยืมราชการ
        •  คู่มือการจัดทำบัญชี
            เกี่ยวกับสินทรัพย์ วัสดุ

        •  จำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
        •  ระบบควบคุมพัสดุ
   วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรค หนึ่ง (2)
        •  กรณีที่ 1
        •  กรณีที่ 2
        •  กรณีที่ 3
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2561
   คู่มือ สผ.5
   ตัวอย่างการเขียนวิชาโครงงาน
   เอกสารวิชาโครงงาน
   ปฏิทินวิชาโครงการ
  แผนปฎิบัติราชการ 2567
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  แนวทางการประเมินคุณภาพ
       การศึกษาของสถานศึกษา
       ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
       พ.ศ 2561
  คู่มือการจัดทำรายงานผลการ
       ประเมินตนเอง
   ประกาศวิทยาลัยฯ
       หลักเกณฑ์การอยู่อาศัยที่พัก
       ของทางราชการ
 สรุปผลการดำเนินงาน                     ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบ
      ประมาณ พ.ศ. 2562
 

 

 
เลขาธิการคณะกรรมการฯ
วีดิทัศน์
แนะนำวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ
   พยากรณ์อากาศ
   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
 
 
   
 
   
 
   
   
 
   
   
 
   


วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : tratpt.ac@ovec.moe.go.th